ΙΑΤΡΕΙΟ – MEDICAL LABORATORY

ΙΑΤΡΕΙΟ – MEDICAL LABORATORY

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα, επί της οδού Καναδά 95. Το Ιατρείο απέχει λιγότερο από 2 km από το εμπορικό λιμάνι και μόνο 150 μέτρα από τη Νέα Μαρίνα Ρόδου. Σε μία έκταση, εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, μεγαλύτερη των 500 τετρ. μέτρων, το ιατρείο ανακατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου και μετατράπηκε σε ένα πολυτελές διαγνωστικό κέντρο, φιλικό και προσιτό προς στον ασθενή, που σέβεται τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα καθώς δε μεσολαβεί ούτε ένα σκαλοπάτι, από την αυλή μέχρι και το χώρο αιμοληψίας.

Επιστημονικά υπεύθυνος του Ιατρείου είναι ο Ιατρός Μιχάλης Σκώνης, Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος, ειδικευθείς στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, ο οποίος έχει εξειδικευθει με μεταπτυχιακές σπουδές, στη Σπερματολογία (www.sperma-rodos.gr) και στον εργαστηριακό έλεγχο της Ανδρικής Υπογονιμότητας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιατρική Σχολή και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής- Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας – Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών.

Επισκεπτόμενος το ιατρείο ο ασθενής που έχει κάποιο πρόβλημα κίνησης ή απλά δυσκολία στο περπάτημα, μπορεί να παρκάρει το αυτοκίνητο του σε μία από τις 4 ιδιωτικές θέσεις πάρκινγκ αυτοκινήτου του ιατρείου μας. Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς από το αυτοκίνητο στο χώρο αιμοληψίας με το τροχήλατο κάθισμα του ιατρείου. Φροντίζοντας για την υγεία των εξεταζομένων του αλλά την ασφάλεια των συνοδών καθώς και του προσωπικού του, το ιατρείο μας έχει δημιουργήσει ένα ειδικό χώρο υπαίθριας δειγματοληψίας, απαραίτητο στη λήψη δειγμάτων για τεστ κορονοϊού (Covid Test) αποφεύγοντας έτσι την είσοδο του σε χώρους του ιατρείου και τη δημιουργία συγχρωτισμού.

Επιπλέον, ο ποδηλάτης φίλος μας που θα επισκεφτεί το ιατρείο μπορεί να παρκάρει με ασφάλεια το ποδήλατο του στις ειδικές θέσεις για πάρκινγκ ποδηλάτων. Τέλος, οι εξεταζόμενοι επισκέπτες που έχουν μαζί τους τον αγαπημένο τετράποδο φίλο τους, μπορούν να τον αφήσουν στον ειδικό χώρο αναμονής για κατοικίδια μέχρι να εξέλθουν από το ιατρείο.

Εσωτερικά, ο εξεταζόμενος καθώς περιμένει να εξυπηρετηθεί στον ευάερο, ευήλιο και άνετο χώρο αναμονής, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ασύρματο δίκτυο FIBER High Speed WiFi ίντερνετ του ιατρείου. Η αναμονή δε θα διαρκέσει πολύ καθώς το ιατρείο διαθέτει 2 αίθουσες δειγματοληψίας και έμπειρους αιμολήπτες. Επίσης διαθέτει ειδική αίθουσα για τη λήψη σπέρματος (εξοπλισμένη με TV και WiFi) αλλά και κολπικού επιχρίσματος, εντός της οποίας υπάρχει ιδιωτική τουαλέτα για την ατομική υγιεινή των εξεταζομένων.  

Αφού ολοκληρωθεί η δειγματοληψία, ο εξεταζόμενος μπορεί να επιλέξει να παραλάβει τα αποτελέσματα από το ιατρείο, να του σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξανάρθει ή να σταλούν απευθείας στον Ιατρό τους. Μετά την εξέταση, το Ιατρείο μας θα διατηρήσει στις εγκαταστάσεις του το υπόλοιπο του δείγματος αίματος σας, για μία εβδομάδα, έτσι ώστε όταν δει ο Ιατρός που σας παρακολουθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων σας και επιθυμεί να προσθέσει κάποια εξέταση, να γίνει χωρίς να χρειαστεί να έρθετε ξανά στο ιατρείο και να γίνει νέα αιμοληψία.

Επισημαίνεται ότι, το Ιατρικό Ρόδου, τηρώντας όλους τους κανόνες και πρωτόκολλα ασφαλείας GPDR, τηρεί αρχείο των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σας, οπότε μπορείτε, εάν επιθυμείτε να ζητήσετε από τη γραμματεία του ιατρείου, με την επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας, να σας επανεκτυπώσει οποιαδήποτε εξέταση από το ιστορικό του φακέλου σας ή να αποσταλούν απευθείας στον κλινικό Ιατρό που σας παρακολουθεί.

Τέλος, μπορείτε εάν το επιθυμείτε να δηλώσετε στη γραμματεία του ιατρείου, να σας αποστέλλεται ενημέρωση, μέσω γραπτού μηνύματος (sms), ηλεκτρ.μηνύματος (e-mail) ή τηλ. κλήσης, για να σας υπενθυμίσει τις επόμενες εργαστηριακές σας εξετάσεις.

The Microbiological Laboratory of IATRIKO RHODES Medical laboratories is located in the region of ​​Aghios Nikolaos, at 95 Canada Street. The Medical Laboratory is less than 2 km away from the commercial port and only 150 meters from Nea Marina Rhodes. In an outdoor and indoor area, more than 500 sq.m. meters, the medical centre was completely rebuilt and turned into a luxurious diagnostic center, friendly and accessible to the patient, which respects people with mobility problems as there is not a single step from the yard to the blood collection site.

The scientific manager of the Clinic is Dr. Michalis Skonis, Microbiologist-Biopathologist, specialized in the Hippocrates General Hospital of Athens, who has specialized with post-graduate studies, in Spermology and in the laboratory control of Male Infertility at the National Kapodistrian University of Athens – School of Medicine and at the University of the West Attica – School of Health & Welfare Sciences – Department of Biomedical Sciences.

While visiting the Laboratory, the patient who has movement problem or simply difficulty walking, can park his car in one of the 4 private car parking spaces of our private parking. There is the possibility of transfer from the car to the blood draw area with the wheelchair seat of our medical centre. Taking care of the health of its examinees but also the safety of the attendants as well as its staff, our cantre has created a special outdoor sampling area, necessary for taking samples for coronavirus test (Covid Test) thus avoiding its entry into the practice and the creation of synchronicity.

In addition, our cyclist friend who will visit the doctor’s office can safely park his bike in the special places for bicycle parking. Finally, the examined guests who have their beloved four-legged friend with them, can leave him in the special waiting area for pets until they leave the Laboratory.

Internally, while waiting to be served in the airy, bright and comfortable waiting area, the examinee can use the FIBER High Speed ​​WiFi internet network of the Laboratory. The wait will not last long as the medical centre has 2 sampling rooms and experienced blood samplers. It also has a special room for sperm collection (equipped with TV and WiFi) and vaginal specimen collection, in which there is a private toilet for the personal hygiene of the examinees.

After the sampling is completed, the examinee can choose to receive the results printed from the Laboratory, to be sent by e-mail so that he does not have to come back or be sent directly to their doctor. After the examination, our Laboratory will keep the rest of your blood sample on its premises, for a week, so that when the Doctor who monitors your test results sees you and wishes to add an examination, it can be done without having to come back to the Laboratory and have a new blood draw.

Ιt is pointed out that, IATRIKO RHODES Medical laboratories, keeping all the rules and safety protocols of GPDR, keeps a record of the results of your examinations, so you can, if you wish to ask the helpdesk, by showing your ID, reprint any exam from your medical archive or sent directly to the clinician requested by you.

Finally, if you wish to report it to the helpdesk, you will be sent a reminder note, via text message (sms), e-mail or phone call, to remind you your next laboratory medical tests.