ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ – BLOOD DRAW AT HOME

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ – BLOOD DRAW AT HOME

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ στα πλαίσια της διαρκούς αναβάθμισης και ανάπτυξης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, με τις υπηρεσίες ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ που προσφέρει, δίνει τη δυνατότητα διενέργειας ιατρικών εξετάσεων, χάρη στην ειδική μονάδα που διαθέτει, στο χώρο σας εύκολα, με ένα απλό ραντεβού!
Λειτουργώντας με υπευθυνότητα, συνεχίζουμε το έργο μας για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και συμβάλλουμε ουσιαστικά στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, προτρέποντας τους ασθενείς να χρησιμοποιούν τις εξωτερικές μας υπηρεσίες, μέσω των οποίων μπορούν να πραγματοποιούν με ασφάλεια τις εξετάσεις τους, χωρίς μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και επισκέψεις σε κλειστούς χώρους συγχρωτισμού.

Η αιμοληψία στο σπίτι, πέραν της προφανούς διευκόλυνσης του εξεταζόμενου, ειδικά σε περιπτώσεις υπερηλίκων και γενικά δυσκίνητων ατόμων, διευκολύνει την αιμοληψία σε:
– μικρά παιδιά που γίνονται αρνητικά για συνεργασία σε νοσοκομειακό περιβάλλον – όπου άλλα παιδιά φωνάζουν.
– άτομα που λιποθυμούν από την ένταση που νοιώθουν στην αιμοληψία (γίνεται η αιμοληψία σε κατάκλιση).
– άτομα με ιδιαίτερα δύσκολες φλέβες, όπου το οικίο περιβάλλον χαλαρώνει τον οργανισμό κάνοντας την αιμοληψία πιο απλή και εύκολη.

Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι όμως που μπορεί να απαιτηθεί η αιμοληψία να γίνει αποκλειστικά στο σπίτι, όπως σε:
– Εξετάσεις διερεύνησης πίεσης πρίν ο εξεταζόμενος σηκωθεί από το κρεβάτι.
– Εξετάσεις μέτρησης ορμονών του στρες όπου πρέπει ο εξεταζόμενος να παραμείνει στο οικείο του περιβάλλον, χωρίς να έρθει σε επαφή με την εικόνα του ιατρικού χώρου και των ιατρών.

Επιπλέον μπορεί να γίνει η αποστολή μέσω e-mail στον εξεταζόμενο ή απευθείας στον ιατρό σας.

  • Η υπηρεσία αυτή έχει επιπλέον χρέωση για την αμοιβή του αιμολήπτη!

The IATRIKO RODOU Medical laboratories in the context of the continuous upgrade and development of its services, with the services BLOOD DRAW AT HOME it offers, enables the performance of medical examinations, thanks to the special unit that has, in your space, easily, with a simple !
Acting responsibly, we continue our work to provide a high level of health services and contribute substantially to the spread of coronavirus, encouraging patients to use our outpatient services, through which they can safely perform their examinations, without having to travel with public transport and visits to closed synchronization areas.

Blood sampling at home, in addition to the obvious convenience of the examinee, especially in cases of the elderly and generally crippled persons, facilitates blood sampling in:
– young children who become negative about cooperating in a hospital setting – where other children shout.
– people who faint from the intensity they feel in the blood collection (the blood sampling is done at bedtime).
– people with particularly difficult veins, where the home environment relaxes the body making blood collection simpler and easier.

However, there are important reasons why blood sampling may be required exclusively at home, such as:
– Pressure tests before the examinee gets out of bed.
– Stress hormone measurement tests where the examinee must remain in his familiar environment, without coming into contact with the image of the medical space and the doctors.

In addition, it can be sent via e-mail to the examinee or directly to your doctor.

  • This service has an additional charge for the nurse’s fee!