ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΗΨΗΣ ΚΟΛΠΙΚΟΥ – VAGINAL SPECIMEN COLLECTION ROOM

ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΗΨΗΣ ΚΟΛΠΙΚΟΥ – VAGINAL SPECIMEN COLLECTION ROOM

To ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ Μικροβιολογικά Εργαστήρια, στα πλαίσια των υψηλών υπηρεσιών υγείας που προσφέρει στους κατοίκους της Δωδεκανήσου, διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τη λήψη κολπικού επιχρίσματος, εξασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα και την αίσθηση ασφάλειας στην εξεταζόμενη. Στην αίθουσα υπάρχει ιδιωτικό μπάνιο WC, για την απαραίτητη και κατάλληλη προετοιμασία της ασθενούς, για την εξασφάλιση της σωστής λήψης δείγματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ασθενής θα πρέπει να έχει πλυθεί πολύ καλά τοπικά (εξωτερικά μόνο) με άφθονο ζεστό νερό και σαπούνι από την προηγούμενη ημέρα. Την ημέρα της εξέτασης η ασθενής δεν πρέπει να πλυθεί εσωτερικά (ενδοκολπικά) και εξωτερικά στην περιοχή. Η λήψη του κολπικού υγρού γίνεται εντός του εργαστηρίου από τον Ιατρό ή τις βοηθούς του. Εάν η λήψη γίνει εκτός Εργαστηρίου, από τον Γυναικολόγο Ιατρό της ασθενούς, είναι απαραίτητο να μεταφέρεται εγκαίρως το δείγμα στο μικροβιολογικό εργαστήριο. Εάν έχει πάρει η ασθενής πρόσφατα αντιβίωση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή θεραπείας θα πρέπει να ενημερώσει το προσωπικό. Τρεις ημέρες πριν την εξέταση δεν πρέπει να έχει βάλει κολπικά υπόθετα και αλοιφές και να έχει μην έχει πρηγηθεί σεξουαλική επαφή.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την προετοιμασία για την εξέταση καθώς και για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στη γραμματεία του Ιατρείου στο τηλέφωνο 22410-39005.

IATRIKO RODOU Medical laboratories, in the context of the high health services it offers to the residents of Dodecanese, has a specially designed area for receiving vaginal smears, ensuring the privacy and the sense of security in the examinee. In the room there is a private bathroom WC, for the necessary and proper preparation of the patient, to ensure the correct sampling.

INSTRUCTIONS

The patient should be washed thoroughly locally (externally only) with plenty of warm soapy water from the previous day. On the day of the examination the patient should not be washed internally (intravaginally) and externally in the area. The vaginal fluid is taken in the laboratory by the Doctor or his assistants. If the sample is taken outside the Laboratory, by the patient’s Gynecologist, it is necessary to transport the sample to the microbiological laboratory in time. If the patient has recently taken antibiotics or any other form of treatment they should inform the staff. Three days before the examination he must not have put on vaginal suppositories and ointments and he must not have had sexual intercourse.

For more information regarding the preparation for the examination as well as to book an appointment, please call our helpdesk at 22410-39005.