ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ μέσω e-mail – RECEIVE TEST RESULTS via mail

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ μέσω e-mail – RECEIVE TEST RESULTS via mail

Στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ Μικροβιολογικά Εργαστήρια λειτουργώντας με υπευθυνότητα, συνεχίζουμε το έργο μας για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και συμβάλλουμε ουσιαστικά στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, προτρέποντας τους ασθενείς να χρησιμοποιούν τις εξωτερικές μας υπηρεσίες, μέσω των οποίων μπορούν να παραλαμβάνουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών τους εξετάσεων, χωρίς μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και επισκέψεις σε κλειστούς χώρους συγχρωτισμού.

Η παραλαβή των αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων διενεργείται με τους ακόλουθους τρόπους:
• Με παράδοση εκτυπωμένων αποτελεσμάτων στον ίδιο τον εξεταζόμενο ή σε τρίτο εκπρόσωπο του εξεταζόμενου.
• Με ταχυδρομική επιστολή ή courier κατόπιν προηγούμενης γραπτής δήλωσης και με οικονομική επιβάρυνση του ίδιου του εξεταζόμενου, με τη συμπλήρωση εντύπου.
• Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει αυτοπροσώπως ο εξεταζόμενος, με τη συμπλήρωση εντύπου,  ή μπορούν να σταλούν απευθείας στον ιατρό σας.

At  IATRIKO RODOU Medical laboratories, acting responsibly, we continue our work to provide a high level of health services and contribute substantially to the spread of coronavirus, encouraging patients to use our external services, through which they can receive the results of their laboratory tests. without public transport and visits to closed synchronization areas.

You can receive the results of medical examinations by the following ways:
• By delivery to the examinee himself or to a third representative of the examinee.
• By postal letter or courier upon prior written declaration and at the financial expense of the examinee himself, by completing a form.
• By e-mail to the mail address that the examinee will declare in person, by filling out a form, or can be sent directly to your doctor.