ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ – STORAGE OF BLOOD SAMPLES

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ – STORAGE OF BLOOD SAMPLES

Παραλαμβάνοντας ο κλινικός ιατρός τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχει παραγγείλει, συχνά προκύπτει ανάγκη για συμπληρωματικές εξετάσεις. Για το λόγο αυτό, το ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ διαθέτοντας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, συντηρεί τα δείγματα αίματος της ημέρας για τις επόμενες 5 μέρες ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης συμπληρωματικών εξετάσεων που πιθανόν κρίνει απαραίτητο ότι πρέπει να γίνουν ο θεράπων ιατρός μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων, αποφεύγοντας επιπλέον αιμοληψία.

Upon receiving the results of the examinations ordered by the clinician, there is often a need for additional blood tests. For this reason, IATRIKO RODOU Medical laboratories, having the most modern equipment, preserves the blood samples of the day for the next 5 days so that there is the possibility of performing additional examinations that it may deem necessary to become the treating physician after receiving the results, avoiding additional blood sampling.