ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ – ADVISORY PREVENTION

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ – ADVISORY PREVENTION

Μια μικρή συμβουλή μπορεί να είναι αρκετή !
Με το προληπτικό check up ελέγχουμε μία μεγάλη σειρά παραμέτρων της υγείας του σώματος μας. Στο εργαστήριο μας αναλύουμε τις εξετάσεις σύμφωνα με την ηλικία, το ιατρικό προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό σας, τον σωματότυπο σας αλλά και τις συνήθειες σας.
Σας επεξηγούμε τις εξετάσεις σας μία προς μία, και σας αναλύουμε τι σημαίνουν αυτές για το σήμερα και το αύριο.


Δίνουμε σημασία :
στην συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων, βάση των εξατομικευμένων αναγκών σας
στην οποιαδήποτε μεταβολή των αποτελεσμάτων σας, ακόμα και αν αυτή έχει κυμανθεί εντός των ‘φυσιολογικών τιμών’.

Έτσι μπορούμε και σας συμβουλεύουμε για το τι πρέπει να κάνετε, και τι ιατρό πρέπει να δείτε σύμφωνα με τα αποτελέσματά σας.

Όμως η διασφάλιση της υγείας μας με την βοήθεια της προληπτικής ιατρικής, απαιτεί για όλους τους υγιείς, και περιοδικό έλεγχο από :
Οικογενειακό Ιατρό – Παθολόγο, Καρδιολόγο, Δερματολόγο, Γαστρεντερολόγο, Γυναικολόγο, Παιδίατρο, κ.α.


Οι παγκόσμιες εταιρίες προληπτικής ιατρικής έχουν προτείνει τέτοια προγράμματα σύμφωνα με τα οποία μπορούμε να σας ενημερώσουμε.

Η υπηρεσία της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ!

A little advice can be enough!
With the preventive check up we control a large number of parameters of the health of our body. In our laboratory we analyze the examinations according to your age, your medical staff and family history, your body type and your habits.
We explain your exams one by one, and we analyze what they mean for today and tomorrow.


We attach importance to:
in the overall assessment of the results, based on your individual needs
to any change in your results, even if it is within the ‘normal range’.

So we can advise you on what to do, and what doctor to see according to your results.

However, ensuring our health with the help of preventive medicine, requires for all healthy people, and periodic control by:
Family Doctor – Pathologist, Cardiologist, Dermatologist, Gastroenterologist, Gynecologist, Pediatrician, etc.


Global preventive medicine companies have suggested such programs that we can inform you about.

*The ADVISORY PREVENTION service is provided FREE OF CHARGE!